37 Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania ofertowego (o wartości poniżej 130.000 złotych) | BIP - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Szczytnie
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania ofertowego (o wartości poniżej 130.000 złotych)

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi  nr 2 w Szczytnie im. W. Kętrzyńskiego (dalej: Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130.000 złotych, prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.2019) na : zakup i położenie wykładziny termozgrzewalnej – korytarz I piętro  oraz zakup i obłożenie płytkami schodów z półpiętrem wraz z cokolikiem – schody z półpiętrem od parteru do I piętra oraz niskim parterem obydwu klatek schodowych.

    1. Opis przedmiotu zamówienia
 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i położenie wykładziny termozgrzewalnej oraz zakup i obłożenie płytkami schodów z półpiętrem wraz z cokolikiem i niskim parterem obydwu klatek schodowych, w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Szczytnie.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 2 oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.
 3. Termin realizacji zamówienia od podpisania umowy do 27.08.2022r.
    1. Kryterium oceny ofert
 1. Kryterium wyboru oferty stanowi :

 -  cena brutto – 80 %

        - gwarancja – 10 %

        - termin wykonania – 10 %

 1. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Cena musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie z tytułu realizacji przedmiotowego zamówienia. Wykonawca przedstawi cenę za wykonanie zamówienia na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który   spełni  wymagania  Zamawiającego.
 3. Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie, bez podania uzasadnienia.
 5. Zamawiający uwzględnia wspieranie rynku lokalnego.
 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

 

    1. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami

Grażyna Skumiał, tel. 89 67 60 896

    1. Termin oraz miejsce składania ofert
 1. Oferty, oznaczone pieczęcią firmową Wykonawcy / Wykonawców (z adresem), należy złożyć w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Szczytnie przy ul. Kętrzyńskiego 6 w sekretariacie, przesłać  na adres e-mail : sekretariat@sp2.miastoszczytno.pl w  terminie do dnia  22.06.2022r. godz. 10.00.
 2. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane, decyduje data dostarczenia przesyłki na wskazany powyżej adres Zamawiającego.

 Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 -  Katarzyna Ulatowska

 

  Załączniki :

 

1. Formularz ofertowy

2. Opis przedmiotu zamówienia

3. Oświadczenia Wykonawców

4. Wzór umowy

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
opis przedmiotu zamówienia1 (PDF, 989.01Kb) 2022-06-20 10:09:58 8
umowa1 (PDF, 1.31Mb) 2022-06-20 10:09:58 6
Formularz ofertowy (PDF, 300.11Kb) 2022-06-15 13:00:19 10
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 322.95Kb) 2022-06-22 13:59:40 0
opis przedmiotu zamówienia (PDF, 986.07Kb) 2022-06-15 13:00:19 2
oświadczenie (PDF, 519.80Kb) 2022-06-15 13:00:19 7
protokół odbioru (PDF, 180.70Kb) 2022-06-15 13:00:19 5
umowa (PDF, 1.30Mb) 2022-06-15 13:00:19 2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Katarzyna Ulatowska

Data wytworzenia:
15 cze 2022

Osoba dodająca informacje

Katarzyna Ulatowska

Data publikacji:
15 cze 2022, godz. 12:47

Osoba aktualizująca informacje

Katarzyna Ulatowska

Data aktualizacji:
22 cze 2022, godz. 13:59